С грижа за околната среда

С грижа за околната среда

Опазването на околната среда е много важно за нас. Определихме основните четири направления, в които се стараем да правим постояни подобрения:

 • Системи за управление на околната среда
 • Енергийна ефективност
 • Намаляване на въглеродните емисии
 • Ефективно управление на ресурсите

Тук вижте примери какво сме постигнали до момента

Възобновяема енергия

Ние се ангажираме да разширим използването на възобновяема енергия в нашите заводи и да разработим проекти за вътрешно производство на възобновяема енергия. Няколко завода вече инсталираха фотоволтаични модули на покривите си за производство на електроенергия, както и инсталации за биогаз за производство на възобновяема енергия под формата на биогаз от органични отпадъчни съединения.

Намаляване на въздействието върху климата

Ние определихме Цел за устойчиво развитие № 13 „Действия в областта на климата“ като една от основните области за развитие на нашия бизнес. Поради това си поставихме за цел да намалим емисиите на парникови газове (ПГ) с 30% през 2023 г. Между 2010 и 2018 г. вече постигнахме намаление на емисиите на ПГ с 17%. Това се дължи на текущите ни мерки за подобряване на енергийната ефективност, включително модернизиране на технологиите и споделяне на най-добри практики сред нашите производствени обекти.

Системи за управление на околната среда

В нашите заводи прилагаме сертифицирана система за управление на енергията ISO 50001. Това ни помага да планираме, внедряваме и проверяваме мерките с цел повишаване на енергийната ефективност в заводите. Освен това, нашите заводи използват софтуер за управление на енергията за подробно проследяване и идентифициране на потенциалите за подобряване на ефективността.

Управление на ресурсите

Нашата цел е да използваме ресурсите си много внимателно по време на целия процес на създаване на стойност. Непрекъснато се опитваме да намерим възможности за спестяване на ресурси в потреблението на енергия и вода и производството на опаковъчни материали. Убедени сме, че най-големият ни лост за спестяване на ресурси е избягването на образуването на отпадъци под всякаква форма. Поради това съществуват програми за намаляване на отпадъците и напредъкът се преразглежда постоянно. Това се отплаща, както от икономическа, така и от екологична гледна точка.

Отпадъци
Разграничаваме годни за консумация и негодни за консумация отпадъци. Следвайки нашите амбиции, ние си поставихме конкретни цели за намаляване на хранителните отпадъци във всяка категория продукти. В продуктовите категории „чипс“ и „печива“ постигнахме намаление от 7% (чипс) и 16% (печива) между 2014 и 2018 г.

Опаковка
Що се отнася до негодни за консумация отпадъци, ние обръщаме голямо внимание върху екологичния дизайн и намаляването на нашите опаковъчни материали.

Компаниите от групата на Интерснак подкрепят подхода на ЕС за кръговата икономика и се ангажират да работят непрекъснато по предотвратяването, намаляването и рециклирането на нашите опаковъчни материали:

 • Стремим се да намалим 10% от нашите опаковъчни материали до 2022 г. (спрямо изходното ниво за 2014 г.) чрез непрекъснато проучване на по-нататъшната оптимизация и по-ефективно използване на материалите в нашето съществуващо портфолио от опаковки.
 • До 2025 г. се стремим 100% от нашите пластмасови потребителски опаковки да бъдат рециклируеми.

За да постигнем нашата амбиция, разчитаме и ще допринесем, когато е възможно за: 

 • разработването и наличието на рециклируеми фолиа от опаковъчната индустрия
 • по-нататъшно развитие и подобряване на инфраструктурата за събиране, сортиране и рециклиране на отпадъци в цяла Европа
 • последователно (прилагане на) законодателство и държавни стимули в цяла Европа
 • правилно изхвърляне на опаковката от потребителите.

Участваме активно в съюзи на заинтересовани страни, публично-частни партньорства и междуотраслови инициативи в подкрепа на развитието на иновативни решения.

По време на всички тези усилия ние продължаваме да гарантираме и защитаваме качеството на нашите продукти и функционалността на нашия опаковъчен материал, за да предотвратим ненужни хранителни отпадъци.

Вода
По отношение на ресурсната вода, ние се фокусираме върху нашите чипсови заводи. Нашата цел е да намалим употребата на вода със 7,5% (2020 спрямо 2014). Между 2010 и 2014 г. вече сме намалили използването на вода с 13%.

Нашите планове за бъдещето

 • Намаляване на потреблението на енергия с 10% (2020 спрямо 2014)
 • Намаляване на потреблението на вода със 7,5% (2020 спрямо 2014)
 • Намаляване на хранителните отпадъци с 11% (2020 г. спрямо 2014 г.)
 • Намаляване на негодни за консумация отпадъци с 8% (2020 спрямо 2014 г.)
 • Оптимизиране на опаковъчния материал
 • Преглед и продължаване на целите след 2020 г.